Uudis

Otsime direktorit!

21. mai, 2018

MTÜ Rosma Haridusselts 
kuulutab välja konkursi

 • Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal direktori ametikohale.

Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal on 1989. aastal kodanikualgatusena rajatud põhikool ja lasteaed. Meie õppekava on riiklikult tunnustatud ja tugineb waldorfpedagoogikale.

Konkursil valituks osutunuga sõlmitakse tähtajatu tööleping Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal direktori 0,5 töökoormusega ametikoha täitmiseks. Tööleasumise aeg on august 2018.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuetele – magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsus,

 • vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus,

 • teadmised waldorfpedagoogikast või soov neid omandada

 • õpetajakutse ning valmisolek ainetundide andmiseks,

 • eesti keele oskus kõrgtasemel,

 • heal tasemel arvuti- ja dokumentide koostamise oskus,

 • vastutustunne, korrektsus, täpsus, laitmatu maine,

 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus,

 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • sooviavaldus mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks ning essee teemal: „Minu nägemus direktori rollist kollegiaalselt juhitavas koolis”

 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,

 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,

 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 15.06.2018 MTÜ Rosma Haridusseltsile aadressil Värska mnt mnt 4, Rosma, Põlva vald, 63221 Põlva maakond või digitaalselt e-posti aadressil info@rosma.edu.ee. Kontaktisik : Liisa Maasik, tel.nr 5560 2169