Põhikiri

 

 

Üldised põhimõtted

Järgime oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.

MTÜ ROSMA HARIDUSSELTSI PÕHIKIRI

K I N N I T A T U D
MTÜ Rosma Raridusseltsi
17.06.2015 üldkoosoleku otsusega

M U U D E T U D
31.05.2017 üldkoosoleku
otsusega nr 2

1. Üldsätted

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Rosma Haridusselts (edaspidi Selts.)
1.2 Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Põlva maakond, 63221 Põlva vald, Rosma küla, Värska mnt 4.
1.3 Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja käesolevast põhikirjast.
1.4 Selts on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
1.5 Selts on eraõiguslik juriidiline isik, millel on pangaarve, pitsat ja sümbolid ning mis ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu. Rosma Haridusselts on õigusjärglane Põlva Väikese Kooli Seltsile, mis asutati 3. novembril 1989.
1.6 Seltsi tulu võib kasutada ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.7. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. Seltsi eesmärgid ja nende saavutamine

2.1 Seltsi eesmärgid:
2.1.1 keskkonna loomine vaba inimese kasvamiseks.

2.2 Seltsi tegevused:
2.2.1 waldorfpedagoogika tutvustamine ja rakendamine, alushariduse ja üldhariduse andmine waldorfpedagoogika alusel Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal (edaspidi Lasteaed-Põhikooli) kaudu;
2.2.2 Lasteaed-Põhikooli arendamine, töö korraldamine, ülalpidamine ning esindamine kolmandate isikute ees;
2.2.3 koostöö Eesti Vabade Waldorfkoolide Ühendusega, Haridus- ja Teadusministeeriumiga, omavalitsustega, Rosma ja Himmaste külaga, teiste organisatsioonidega ning üksikisikutega;
2.2.4 Lasteaed-Põhikooli ja Rosma Koolituskeskuse (edaspidi Koolituskeskus) pidamine;
2.2.5 hoolitseb Lasteaed-Põhikoolile vajaliku inventari, õppevahendite ja materjalide olemasolu eest, samuti turvalise õpikeskkonna tagamise eest;
2.2.6 arendab ja viib ellu Seltsi eesmärkidega seotud projekte;
2.2.7 korraldab lastevanematele ja õpetajatele täienduskoolitusi Koolituskeskuse kaudu;
2.2.8 tegutseb säästva elukeskkonna nimel;
2.2.9 osaleb aktiivselt hariduspoliitika kujundamisel.

3. Seltsi liikmed, nende õigused ja kohustused

3.1 Seltsi liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes tunnistab ja täidab Seltsi põhikirja. Juriidilised isikud võivad olla Seltsi liikmed toetajaliikme staatuses.
3.2 Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus isiku kirjaliku avalduse alusel.

3.3 Seltsi liikmeks olemine lõpeb:
3.3.1. Seltsi töötajal töölepingu lõppemisel;
3.3.2. Seltsi lapsevanemal laste koolituslepingute lõpetamisel;
3.3.3. juhatuse otsusel, kui ei ole kahe aasta jooksul osalenud füüsiliselt ega volitusega ühelgi Seltsi üldkoosolekul;
3.3.4. omal soovil juhatuse otsusel.

3.4 Seltsi liikmete õigused:
3.4.1 osaleda Seltsi tegevuses;
3.4.2 osaleda sõna- ja hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul ning esitada ettepanekuid Seltsi juhatusele ja üldkoosolekule;
3.4.3 valida ja olla valitud Seltsi juht- ja kontrollorganitesse;
3.4.4 saada Seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Seltsi tegevuse kohta;
3.4.5 saada teavet üldkoosoleku päevakorda võetud küsimuste kohta, tutvuda üldkoosoleku protokolliga ja saada sellest väljavõtet;
3.4.6 esitada ettepanekuid ning arupärimisi Seltsi juhtorganite tegevust ja Seltsi arengut puudutavates küsimustes;
3.4.7 igal Seltsi liikmel on õigus avalduse alusel Seltsist välja astuda.

3.5 Seltsi liikme kohustused:
3.5.1 järgida Seltsi põhikirja, Seltsi kokkulepitud reegleid ning juhtorganite otsuseid;
3.5.2 tasuda üldkoosoleku otsusega määratud makseid;
3.5.3 võtta osa Seltsi üldkoosolekutest;
3.5.4 hoiduda tegevusest, mis kahjustab või võib kahjustada Seltsi mainet või vara.

4. Seltsi juhtimine

4.1 Üldkoosolek
4.1.1 Seltsi kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, kus igal Seltsi liikmel on üks hääl.
4.1.2 Üldkoosolekul osaleb Seltsi liige või tema esindaja. Seltsi liikme esindaja võib olla ainult
teine Seltsi liige, kellele on antud lihtkirjaline volikiri. Üks seltsi liige võib volituse alusel esindada ainult ühte seltsi liiget.
4.1.3 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid kõigis küsimustes, mis ei ole vastuolus seaduste ega põhikirjaga, vajadusel ka juhatuse pädevuses olevates küsimustes.
4.1.4 Üldkoosoleku kutsub kokku Seltsi juhatus vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas, teatades sellest Seltsi liikmetele kirjalikult ette vähemalt seitse päeva. Teates märgitakse ära üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.
4.1.5 Seltsi liikmetel on õigus otsust vastu võtta üldkoosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul saadab juhatus vastava otsuse eelnõu kõigile Seltsi liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui liige ei teata nimetatud aja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse poolt. Kui otsus võetakse vastu üldkoosolekut kokku kutsumata, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik Seltsi liikmed.
4.1.6 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku järgmistel juhtudel:
– vähemalt 10% liikmete otsusel;
– juhatuse otsusel;
– revisjonikomisjoni nõudmisel.
4.1.7 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Seltsi liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus järgneva kahe nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue koosoleku, mis on otsustusvõimeline olenemata sellel osalenud liikmete arvust.
4.1.8 Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud:
– põhikirja muutmine ja Seltsi tegevuse lõpetamine, milleks on vajalik 2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest;
– põhikirjas ette nähtud Seltsi eesmärgi muutmine, milleks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
4.1.9 Üldkoosoleku käik ja otsused fikseeritakse üldkoosoleku protokollis, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija: kirjalikult esitatud lahkarvamused lisatakse protokollile.

4.1.10 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.1.10.1 Seltsi põhikirja kinnitamine, muutmine ja sellesse paranduste tegemine;
4.1.10.2 Seltsi eesmärkide muutmine, reorganiseerimine ja lõpetamine;
4.1.10.3 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
4.1.10.4 revisjonikomisjoni ja likvideerimiskomisjoni valimine ning nende tegevuse korraldamine;
4.1.10.5 revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine;
4.1.10.6 audiitori kinnitamine;
4.1.10.7 juhatuse esitatud majandusaasta aruande ning revisjonikomisjoni esitatud aruande kinnitamine, hinnangu andmine Seltsi finantsmajanduslikule tegevusele;
4.1.10.8 juhatuse ettepanekul õppemaksu suuruse kinnitamine;
4.1.10.9 Seltsi arengukava kinnitamine.

4.2 Juhatus
4.2.1 Seltsi tegevust koordineerib ja esindab üldkoosolekute vahelisel ajal juhatus, milles on mitte rohkem kui seitse liiget. [Muudetud 31.05.2017]
4.2.2 Juhatuse liikmed valib üldkoosolek kuni kaheks aastaks.
4.2.3 Juhatusse kuuluvad vähemalt 3 pedagoogilise kolleegiumi esindajat (2 õpetajate kolleegiumi esindajat ja 1 lasteaiaõpetajate esindaja) ja vähemalt 3 lapsevanemat. [Muudetud 31.05.2017]
4.2.4 Juhatus valib oma esimesel koosolekul endi hulgast juhatuse esimehe ning jaotab juhatuse liikmete vahel ülesanded.
4.2.5 Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda iga juhatuse liige.
4.2.6 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
4.2.7 Juhatuse otsused võetakse vastu konsensuse alusel.
4.2.8 Juhatus tegeleb Seltsi jooksva asjaajamisega ning tegutseb seaduse, üldkoosoleku ja käesoleva põhikirjaga määratud volituste piires.
4.2.9 Seltsi esindusõigus õigustoimingutes on igal juhatuse liikmel juhatuse volitusel.
4.2.10 Juhatus annab Seltsi liikmetele vajalikku teavet Seltsi juhtimise kohta.
4.2.11 Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.
4.2.12 Juhatuse liikmed vastutavad põhikirja ja seadusenõuete rikkumise tagajärjel Seltsile süüliselt tekitatud kahju eest.
4.2.13 Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda, esitades juhatusele sellekohase avalduse. Uus juhatuse liige valitakse Seltsi üldkoosolekul.
4.2.14 Seltsi Juhatus tegeleb Lasteaed-põhikooli majandus- ja õigusküsimustega.

4.2.15 Juhatuse ülesanded:
4.2.15.1 Seltsi arendustegevus, eelarve koostamine, kinnitamine ja täitmise jälgimine;
4.2.15.2 Seltsi koordineerimine ja asjaajamine ning üldkoosoleku otsuste elluviimine;
4.2.15.3 üldkoosoleku kokkukutsumine ja selle päevakorra ettevalmistamine seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui Seltsi huvid seda nõuavad;
4.2.15.4 Seltsi tugipersonaliga töölepingu sõlmimine ja lõpetamine ning nende ametijuhendite ja muu dokumentatsiooni kinnitamine;
4.2.15.5 kooli direktori ametisse kinnitamine ja ametist vabastamine. Kooli direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu Seltsi juhatuse liige;
4.2.15.6 Seltsi rahaliste vahendite käsutamine;
4.2.15.7 Seltsi raamatupidamise korraldamine;
4.2.15.8 majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule kuue kuu jooksul peale aruandeaasta lõppu;
4.2.15.9 Seltsi liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine ja Üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine. Seltsi liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine; liikmelisuse arvestuse pidamine ja liikmemaksu laekumise jälgimine;
4.2.15.10 õppemaksu suuruse määramine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine; koolituslepingute sõlmimine, õppemaksude laekumise jälgimine;
4.2.15.11 töögruppide moodustamine projektide haldamiseks ja põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks;
4.2.15.12 Lasteaed-Põhikooli põhikirja muutmine ja kinnitamine;
4.2.15.13 Lasteaed-Põhikooli õppekava kinnitamine;
4.2.15.14 Lasteaed-Põhikooli Nõukogu koosseisu kinnitamine.

4.2.16 Juhatuse esimehe ülesanneteks on juhatuse poolt määratud piirides:
4.2.16.1 Seltsi esindamine;
4.2.16.2 lepingute sõlmimine teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega Seltsi eesmärkide saavutamiseks ja vajalike ülesannete lahendamiseks.
4.2.16.3 Juhatuse esimees võib esimehe kohalt tagasi astuda, esitades juhatusele sellekohase avalduse.

5. Seltsi vahendid

5.1 Seltsi vahendid moodustuvad:
5.1.1 Seltsi liikme maksudest;
5.1.2 muudest ühekordsetest, juhatuse koosoleku otsusega määratud maksetest;
5.1.3 füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
5.1.4 riigieelarvelistest toetustest;
5.1.5 kohalike omavalitsuste toetustest;
5.1.6 toetustest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt;
5.1.7 projektisummadest;
5.1.8 välisriikidest laekuvatest toetussummadest ja varadest;
5.1.9 Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatelt tuluüritustelt, reklaami- ja muudest lepingutest;
5.1.10 Seltsi varadelt saadavatest tuludest;
5.1.11 muudest seadusega ettenähtud korras saadud tuludest, mis on vajalikud põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

5.2 Seltsi liikmemaksude või muude maksude suuruse ja tasumise korra määrab ja vaatab perioodiliselt üle üldkoosolek juhatuse ettepanekul.
5.3 Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
5.4 Seltsi liikmel ei ole õigust Seltsi varale, Seltsil ei ole õigust Seltsi liikme varale.
5.5 Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ja liikmed ei kanna varalist vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest.
5.6 Selts maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsiooni õigusaktides sätestatud korras. Selts esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktides kehtestatud korras.

6. Seltsi järelvalve

6.1 Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
6.2 Revisjonikomisjoni liikmed valib üldkoosolek, kes määrab ka revisjonikomisjoni volituste tähtaja. Revisjonikomisjonis peab olema vähemalt kaks ja mitte rohkem kui kolm liiget.
6.3 Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla juhatuse liige ega raamatupidaja, ei tohi olla juhatuse liikme pereliige, samuti ei tohi revisjonikomisjoni liige olla juhatuse liikmega töösuhtes. Revisjonikomisjoni liikmetel on kohustus järgida oma töös isikuandmete kaitse seadust.
6.4 Majandusaasta aruandele peab hinnangu andma audiitor läbi auditi või ülevaatuse. üldkoosolek võib anda audiitorile ka muid ülesandeid.
6.5 Revisjonikomisjon lähtub oma töös revisjoni korrast.
6.6 Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
6.7 Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

7. Seltsi ühinemine, jagunemine, likvideerimine

7.1 Seltsi ühinemine või jagunemine võib toimuda üldkoosoleku otsuse alusel kooskõlas mittetulundusühingute seadusega.

7.2 Seltsi tegevus lõpetatakse:
7.2.1 üldkoosoleku otsusega vastavalt seadusele;
7.2.2 Seltsi pankroti väljakuulutamisega;
7.2.3 Seltsi liikmete arvu vähenemisel alla kahe liikme;
7.2.4 muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

7.3 Seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Üldkoosolekul valitakse likvideerimiskomisjon ja määratakse kooskõlas seadustega lõpetamise või reorganiseerimise kord.

8. Seltsi vara jaotamine

8.1 Enne vara jaotamist tagastatakse kõik Seltsi deponeeritud või vastutavale hoiule võetud esemed;
8.2 Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.